Znaki drogowe


Rowerzysta, jak każdy uczestnik ruchu drogowego, powinien znać wszystkie znaki drogowe, w szczególności dotyczące rowerów. Zgodnie z art. 7 Ustawy "Prawo o ruchu drogowym" (tekst ujednolicony: Dz.U. 2012 poz. 1137), znaki i sygnały drogowe "wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje".

Nazwa Tarcza znaku Szczegóły
Znaki ostrzegawcze
A-24
rowerzyści
Znak ostrzegający o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają. Umieszcza się go też przed przejazdem dla rowerzystów na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h lub przed przejazdem poza skrzyżowaniami, albo gdy przejazd może nie być widoczny odpowiednio wcześnie.
Znaki zakazu
B-1
zakaz ruchu w obu kierunkach
Znak zakazuje ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki.

T-22 "tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych", jeżeli dopuszcza się inne odstępstwa od stosowania się do znaku B-1, na tabliczce pod znakiem umieszcza się właściwą informację o treści "Nie dotyczy...".
B-2
zakaz wjazdu
Znak zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 "tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych" wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych, gdy jest dla nich wyznaczony pas ruchu.
B-9
zakaz wjazdu rowerów
Znak zakazuje ruchu zarówno na jezdni, jak i poboczu rowerów. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiących niebezpieczeństwo dla kierujących rowerami oraz tam, gdzie w pobliżu została wyznaczona droga dla rowerów oznaczona znakiem C-13.
B-11
zakaz wjazdu wózków rowerowych
Znak zakazuje ruchu rowerów wielośladowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie ruch tych pojazdów może powodować tamowanie ruchu.
B-6/8/9
zakaz wjazdu pojazdów innych niż samochodowe (z wyłączeniem motorowerów)
B-9/12
zakaz wjazdu rowerów i wózków ręcznych
Znaki nakazu
C-13
droga dla rowerów
Znak nakazuje kierującemu rowerem jednośladowym jazdę drogą dla rowerów.
C-13a
koniec drogi dla rowerów
Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
C-13/16 Znak wskazujący ruch rowerów lewą stroną drogi i ruch pieszych prawą stroną drogi
C-13/16 Znak wskazujący ruch pieszych lewą stroną drogi i ruch rowerów prawą stroną drogi
C-13/16 Znak wskazujący ruch pieszych i rowerów na tej samej drodze
Znaki informacyjne
D-6a
przejazd dla rowerzystów
Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazdem dla rowerzystów oznaczonym znakiem poziomym P-11. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość.
D-6b
przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów znajdującymi się obok siebie. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
Znaki poziome
P-11
przejazd dla rowerzystów
Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.
P-23
rower
Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.
Znaki kierunku i miejscowości
E-12a
drogowskaz do szlaku rowerowego
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
Znaki dodatkowe szlaków rowerowych
R-1
szlak rowerowy lokalny
R-1a
początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego
R-1b
zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego
Uwaga: znak zostanie wycofany 7 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 890)
R-2
szlak rowerowy międzynarodowy
Uwaga: znak zostanie wycofany 7 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 890)
R-2a
zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-3
tablica szlaku rowerowego
R-4
informacja o szlaku rowerowym
R-4a
informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego
R-4b
zmiana kierunku szlaku rowerowego
R-4c
drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego
R-4d
drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość
R-4e
tablica przeddrogowskazowa szlaku
Znaki dodatkowe
F-19
pas ruchu dla określonych pojazdów
Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.